Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  
SECTIUNEA 2

Controlul intern
ART. 67
 1. S.S.I.F. are obligatia de a constitui un compartiment de control intern care are ca atributie supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare, a reglementarilor entitatilor pietei de capital si a procedurilor interne, precum si minimizarea riscurilor societatii de neindeplinire a obligatiilor.
 2. S.S.I.F. are obligatia sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina politici si proceduri adecvate menite sa detecteze orice risc al societatii de a nu isi indeplini obligatiile conform prevederilor prezentului regulament, precum si riscurile asociate, sa puna in aplicare masuri si proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri si sa permita C.N.V.M. sa isi exercite operativ prerogativele.
 3. In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (2), S.S.I.F. va lua in considerare natura, dimensiunea si complexitatea activitatii societatii, precum si natura si gama serviciilor si activitatilor de investitii efectuate in cursul desfasurarii activitatii societatii.
ART. 68
 1. S.S.I.F. trebuie sa stabileasca si sa mentina in mod permanent si operativ functia de control intern, care se va desfasura in mod independent si care va avea urmatoarele responsabilitati:
  1. a) sa monitorizeze si sa evalueze in mod continuu eficacitatea si modul adecvat de punere in aplicare a masurilor si procedurilor stabilite conform art. 67 alin. (2), precum si masurile dispuse pentru rezolvarea oricaror situatii de neindeplinire a obligatiilor societatii (deficiente constatate in aducerea la indeplinire a obligatiilor societatii);
  2. b) sa acorde consultanta si asistenta persoanelor relevante responsabile cu desfasurarea serviciilor si activitatilor de investitii pentru respectarea cerintelor impuse S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament.
 2. Fiecare persoana incadrata in compartimentul de control intern, denumita in continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusa autorizarii C.N.V.M. si va fi inscrisa in Registrul C.N.V.M.
 3. Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern sa isi aduca la indeplinire responsabilitatile in mod corect si independent, S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca urmatoarele conditii sunt respectate:
  1. persoana numita in functia de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie sa aiba autoritatea, resursele si experienta necesara, precum si acces la toate informatiile relevante;
  2. persoana numita in functia de reprezentant al compartimentului de controlul intern poarta responsabilitatea respectarii atributiilor aferente functiei de control intern si pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementarilor in vigoare conform art. 84 alin. (3).
  3. persoanele numite in functia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie sa fie implicate in desfasurarea serviciilor si activitatilor pe care le monitorizeaza;
  4. metoda de stabilire a remuneratiei persoanelor numite in functia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie sa le compromita obiectivitatea si nu trebuie sa conduca la aceasta posibilitate.
 4. S.S.I.F. poate fi exceptata de la aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) sau d), in situatia in care poate demonstra ca in raport cu natura, dimensiunea si complexitatea activitatii sale, precum si in raport cu natura si gama serviciilor si activitatilor de investitii desfasurate/efectuate, cerintele impuse conform acelor prevederi nu sunt proportionale (potrivite) si ca functia de control continua sa fie pusa in aplicare in mod efectiv.
ART. 69
S.S.I.F. autorizata sa presteze serviciile de investitii financiare prevazute la pct. 1 lit. a), b), d) si e) si pct. 2 lit. a), c), d) si e) din anexa nr. 9 si care nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu si nu subscriu in cadrul emisiunilor de valori mobiliare in baza unui angajament ferm vor avea cel putin un reprezentant in cadrul compartimentului de control intern, iar S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investitii financiare prevazute in anexa nr. 9 vor avea cel putin 2 reprezentanti in cadrul compartimentului de control intern.
ART. 70
In indeplinirea atributiilor, reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administratie, informând imediat conducatorii si auditorii interni ai S.S.I.F.

CONDITII:
ART. 71
Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. in calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. sa fie angajata cu contract individual de munca si sa aiba atributii de control intern numai in cadrul acelei S.S.I.F.;
 2. sa aiba studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenta sau de diploma, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lunga durata, dupa caz, si experienta de minimum 2 ani in piata de capital. In cazul in care experienta in piata de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea si alt profil decât economic sau juridic. In cazul in care S.S.I.F. are mai multi reprezentanti ai compartimentului de control intern, experienta de minimum 2 ani trebuie indeplinita de cel putin unul dintre acestia;
 3. sa fi participat la stagiile de pregatire si sa fi promovat testul privind cunoasterea legislatiei in vigoare organizat de catre organismele de formare profesionala atestate de C.N.V.M.;
 4. sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica;
 5. sa nu fi fost sanctionata de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de acestea.
Alte informatii utile pentru autorizare/retragere autorizare:
ART. 72
 1. In vederea autorizarii reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoana, o cerere intocmita conform anexei nr. 2A, insotita de urmatoarele documente:
  1. curriculum vitae, cu specificarea pregatirii si experientei profesionale;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia legalizata a actelor de studii;
  4. copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M.;
  5. certificat de cazier judiciar aflat in termenul legal de valabilitate, in original sau in copie legalizata;
  6. certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, in original sau in copie legalizata;
  7. declaratia pe propria raspundere, in original, intocmita conform anexei nr. 2B, a fiecarui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 71;
  8. dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei si pentru inscrierea in Registrul C.N.V.M.
 2. In situatia in care S.S.I.F. va supune autorizarii mai multe persoane cu atributii de control intern, cererea de autorizare va fi insotita de responsabilitatile detaliate ale fiecarei persoane din cadrul compartimentului de control intern.
ART. 73
 1. Retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face in urmatoarele situatii:
  1. la cererea societatii, conform anexei nr. 2C;
  2. ca sanctiune.
 2. S.S.I.F. are obligatia sa solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data incetarii sau schimbarii raporturilor de munca.
 3. Retragerea la cerere a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisa de catre C.N.V.M. in termen de 15 zile de la data depunerii cererii insotita de explicarea motivelor care au condus la aceasta solicitare, de documente justificative cu privire la data incetarii sau schimbarii raporturilor de munca si de dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.
ART. 74
Dupa retragerea, in conditiile art. 73 alin. (1) lit. a), a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisa pe numele unei societati, persoana respectiva va putea fi autorizata in aceeasi calitate pe numele unei alte societati nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizatiei.
ART. 75
Reprezentantul compartimentului de control intern isi va desfasura activitatea in baza unor proceduri scrise de supraveghere si control, elaborate in vederea asigurarii respectarii de catre S.S.I.F. si angajatii sai a legilor, regulamentelor, instructiunilor si procedurilor incidente pietei de capital, precum si a regulilor si procedurilor interne ale societatii.
ART. 76
In aplicarea responsabilitatilor prevazute la art. 68 alin. (1), reprezentantul compartimentului de control intern are urmatoarele atributii:
 1. sa monitorizeze si sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activitatii S.S.I.F. si a procedurilor interne, sa tina evidenta neregulilor descoperite;
 2. sa asigure informarea societatii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital;
 3. sa avizeze documentele transmise de S.S.I.F. catre C.N.V.M. in vederea obtinerii autorizatiilor prevazute de reglementarile C.N.V.M., precum si raportarile transmise C.N.V.M. si entitatilor pietei de capital;
 4. sa previna si sa propuna masuri de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor si reglementarilor in vigoare, incidente pietei de capital, sau a procedurilor interne ale societatii de catre S.S.I.F. sau de catre angajatii acesteia;
 5. sa tina evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienti si a modului de solutionare a acestora;
 6. sa analizeze si sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;
 7. sa se asigure de utilizarea exclusiv personala de catre fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a codurilor de acces si a parolelor transmise de entitatile pietei de capital;
 8. sa raporteze consiliului de administratie, conducatorilor si auditorilor interni situatiile de incalcare a legislatiei, a reglementarilor in vigoare sau a procedurilor interne.
ART. 77
 1. S.S.I.F. trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina proceduri efective si transparente in scopul administrarii rezonabile si prompte a reclamatiilor primite de la clientii de retail sau de la potentialii clienti de retail, precum si sa pastreze o evidenta si inregistrare a fiecarei reclamatii si a masurilor luate pentru solutionarea acesteia.
 2. Reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru la sediul social/central, precum si la fiecare sucursala, in care eventualele reclamatii ale clientilor vor putea fi inregistrate cu promptitudine. Registrul reclamatiilor trebuie sa fie public si sa contina cel putin urmatoarele informatii:
  1. identitatea clientului care transmite reclamatia si serviciul prestat la care se refera reclamatia;
  2. datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa carora s-au formulat reclamatiile sau carora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investitii financiare;
  3. data reclamatiei;
  4. faptele reclamate;
  5. prejudiciul reclamat de client;
  6. data si modul de solutionare a reclamatiei. Termenul de rezolvare a reclamatiei nu poate depasi 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
 3. Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursala are obligatia de a transmite lunar, in copie, la sediul social/central al S.S.I.F., Registrul reclamatiilor tinut la respectiva sucursala. Informatiile din Registrul reclamatiilor se centralizeaza lunar la sediul social/central al S.S.I.F.
 4. Registrul de evidenta a reclamatiilor va fi pus in orice moment la dispozitia C.N.V.M., la solicitarea acesteia.
ART. 78
 1. In exercitarea atributiilor prevazute la art. 76, reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru in care va evidentia investigatiile efectuate, durata acestor investigatii, perioada la care acestea se refera, rezultatul investigatiilor, propunerile inaintate in scris consiliului de administratie/conducatorilor S.S.I.F. si deciziile luate de persoanele abilitate sa ia masuri de solutionare.
 2. In situatia in care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunostinta in timpul activitatii de eventualele incalcari ale regimului juridic aplicabil pietei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societatii, acesta are obligatia sa informeze consiliul de administratie/conducatorii si auditorii interni ai S.S.I.F.
 3. In cazul unor abateri de la reglementarile in vigoare, membrii consiliului de administratie/conducatorii si auditorii interni ai S.S.I.F. vor notifica cu maxima urgenta C.N.V.M. si entitatilor pietei de capital implicate situatia constatata si masurile adoptate.
ART. 79
La sfârsitul fiecarui an, pâna la data de 31 ianuarie a anului urmator, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administratie al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfasurata, investigatiile efectuate, abaterile constatate, propunerile facute si programul/planul investigatiilor propuse pentru anul urmator. Raportul, propunerile avizate si planul de investigatii aprobat de consiliul de administratie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. pâna la data de 1 martie.
�Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne