Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  

Extras din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015

Conditii de autorizare, retragere si suspendare a autorizatiilor

Subsectiunea 1 - Agentii delegati persoane fizice ai S.S.I.F.

Art. 18.
(1) Pentru a fi autorizata de A.S.F. in calitate de agent delegat, o persoana fizica trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 1. sa fie reprezentant al unei singure S.S.I.F.;
 2. sa aiba cel putin studii medii; Pagina 5 din 21
 3. sa detina atestatul profesional eliberat de A.S.F., prin care se recunoaste pregatirea corespunzatoare cursului specific agentului delegat, agentului pentru servicii de investitii financiare sau consultantului de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de A.S.F.;
 4. sa nu fie actionar semnificativ sau asociat, dupa caz, sa nu detina nicio alta functie de conducere sau de executie in cadrul altui intermediar decat cel in numele caruia actioneaza, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de A.S.F. sau al unui consultant de investitii autorizat de A.S.F;
 5. sa nu fie agent pentru servicii de investitii financiare sau analist financiar ori consultant de investitii;
 6. sa nu se afle sub incidenta unor sanctiuni cu interzicerea desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Nationala a Romaniei;
 7. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, sau pentru alte infractiuni de natura economica;
 8. sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal.
(2) O persoana fizica care actioneaza ca agent delegat al unei S.S.I.F. si presteaza si serviciul de investitii prevazut la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma si sa detina atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaste pregatirea corespunzatoare cursului specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de A.S.F.

Art. 19. In vederea autorizarii si inscrierii agentului delegat, persoana fizica, in Registrul public al A.S.F., S.S.I.F. va depune la A.S.F. o cerere intocmita conform anexei nr. 2A, insotita de urmatoarele documente:
 1. copia actului de identitate;
 2. copia legalizata a actului de studii;
 3. declaratia pe propria raspundere a persoanei fizice, sub semnatura olografa, intocmita in forma prezentata in anexa nr. 2B;
 4. certificatul de cazier judiciar aflat in termenul legal de valabilitate, in original sau in copie legalizata;
 5. certificatul de cazier fiscal aflat in termenul legal de valabilitate, in original sau in copie legalizata;
 6. declaratia conducatorului S.S.I.F. cu privire la indeplinirea si respectarea cerintelor mentionate la art. 13 alin. (1);
 7. dovada achitarii in contul A.S.F. a tarifelor pentru autorizarea si inscrierea in Registrul public al A.S.F. in calitate de agent delegat.
Art. 20.
(1) Persoana fizica straina care isi va desfasura activitatea ca agent delegat al unei S.S.I.F. care presteaza servicii si activitati de investitii pe teritoriul unui alt stat membru, in temeiul liberei circulatii sau prin stabilirea unei sucursale, este exceptata de la prevederile art. 18 alin. (1) lit. c), daca se afla in una din urmatoarele situatii:
 1. a urmat un curs de pregatire specific agentului delegat, agentului pentru servicii de investitii financiare sau consultantului de investitii organizat de o entitate a pietei de capital din alt stat sau a promovat un examen de absolvire a cursurilor organizate de entitati ale pietei de capital din state membre ale Uniunii Europene, recunoscute de A.S.F., conform prevederilor art. 38 din Regulamentul nr. 12/2010, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, pe langa documentele prevazute la art. 19, S.S.I.F. va depune si dovada frecventarii/promovarii acestui curs;
 2. nu a urmat un curs de pregatire specific agentului delegat, agentului pentru servicii de investitii financiare sau consultantului de investitii, dar S.S.I.F. asigura persoanei respective o pregatire profesionala similara celei efectuate de un organism de formare profesionala. In aceasta situatie, pe langa documentele prevazute la art. 19, S.S.I.F. va depune si declaratia conducatorului S.S.I.F. cu privire la aceasta instruire;
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care S.S.I.F. solicita autorizarea ca agent delegat a unei persoane fizice straine care isi va desfasura activitatea pe teritoriul Romaniei. Pagina 6 din 21 Art. 21. - Persoana fizica straina ce isi va desfasura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru trebuie sa fie inscrisa in registrul agentilor delegati tinut de autoritatea competenta din acel stat si sa depuna la A.S.F. dovada acestei inscrieri, de indata ce aceasta este disponibila, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data inscrierii in respectivul registru.

Art. 22.
(1) Retragerea autorizatiei si radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent delegat, persoana fizica, poate fi efectuata in urmatoarele cazuri:
 1. ca urmare a solicitarii scrise formulate de catre S.S.I.F. intocmita conform anexei nr. 2C;
 2. ca sanctiune;
 3. daca nu mai sunt indeplinite conditiile de la autorizare.
(2) S.S.I.F. are obligatia sa solicite A.S.F. retragerea autorizatiei agentului delegat si radierea acestuia din Registrul public al A.S.F. in termen de maximum doua zile lucratoare de la data incetarii relatiilor contractuale.

(3) S.S.I.F. va transmite pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricaror alte sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzactionare o notificare privind agentii delegati, in termen de maximum 24 de ore de la data incetarii relatiilor contractuale, in vederea radierii acestora de pe site-ul pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricaror altor sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzactionare.

Art. 23.Cererea de retragere a autorizatiei si de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului delegat, persoana fizica, va fi insotita de:
 1. precizarea motivului solicitarii retragerii sau, dupa caz, de documente justificative cu privire la data incetarii relatiilor contractuale;
 2. dovada retragerii la data incetarii relatiilor de munca a codului/parolei de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont si a listei de coduri confidentiale sau declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, a conducatorului S.S.I.F. din care sa reiasa ca agentului delegat nu i-au fost alocate coduri si parole la aceasta entitate;
 3. dovada achitarii in contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizatiei.
Art. 24. Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanei fizice autorizate in calitate de agent delegat in situatia in care aceasta isi desfasoara activitatea in numele S.S.I.F. in baza unui contract de munca.
Copyright 2006 - 2019 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne