top of page

Mecanismul institutional


Modelul institutional propus de OUG nr. 202/2008 reflecta principiul utilizarii competentelor detinute potrivit legislatiei în vigoare, Ministerul Finantelor Publice dobândind competenta de autoritate unica responsabila cu supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor financiar - bancare.
Astfel, pentru solutionarea unor cereri referitoare la regimurile de sanctiuni, orice persoana fizica sau juridica interesata se poate adresa autoritatilor competente conform prevederilor art. 12.
În ce priveste cererile de acordare a unor derogari de la regimurile de sanctiuni, se aplica mecanismul prevazut la art. 8.

Blocarea fara întârziere a fondurilor sau resurselor economice

Prin art. 24 din OUG 202/ 2008, responsabilitatea pentru "înghetarea fara întârziere" este stabilita în sarcina oricarui subiect de drept care se afla în posesia unui bun care face obiectul sanctiunilor internationale. Acesta are obligatia de a opri de îndata orice activitate în legatura cu acel bun care ar putea fi contrara regimului international de sanctiuni, fara întârziere si chiar înainte de a notifica autoritatile competente.
Corelativ, art. 27 exonereaza de raspundere orice subiect de drept care aplica cu buna - credinta prevederile OUG 202/ 2008.

Mecanismul de blocare a fondurilor si resurselor economice

Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dispune prin ordin al ministrului economiei si finantelor blocarea fondurilor sau resurselor economice care se afla în proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entitati desemnate (conform art. 19 (1)).


Administrarea bunurilor blocate este realizata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ca autoritate centrala). Ca principiu, administrarea este realizata, dupa caz de persoana sau entitatea care detine bunurile/fondurile la momentul înghetarii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau institutia publica cea mai competenta sa administreze acel tip de bunuri. Costurile pentru administrarea bunurilor înghetate vor fi deduse din valoarea acestora (art. 25).


Supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale se realizeaza de catre autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b). Pentru sanctiunile de blocare a fondurilor, supravegherea punerii în aplicare se realizeaza de autoritatile si institutiile publice de reglementare, autorizare sau supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei în vigoare în domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului (17 (1)). Supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor de catre persoanele fizice si juridice care nu intra în sfera de competenta a autoritatilor si institutiilor publice enumerate anterior, precum si controlul punerii în aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a resurselor economice se fac de catre Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala. (art. 17 (2)).

Mecanismul institutional

Contraventii si infractiuni

Conform art. 26 din OUG 202/2008, nerespectarea prevederilor acestui act normativ constituie contraventie si se pedepseste cu amenda între 10.000 lei si 30.000 lei si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie. Conform art. 26 (2) daca faptele sunt savârsite de o persoana care face parte din personalul unei autoritati sau institutii publice, pe lânga amenda prevazuta, pot fi aplicate si sanctiuni specifice. De asemenea, se prevede posibilitatea adoptarii unui cadru juridic specific pentru incriminarea încalcarii anumitor sanctiuni internationale (art. 4 alin. 2, 3).


Consiliul interinstitutional este alcatuit din reprezentanti - la nivel de lucru si, daca situatia o impune, la nivel de secretar de stat sau echivalent - ai ministerului afacerilor externe, ministerului justitiei si libertatilor cetatenesti, ministerului administratiei si internelor, ministerului apararii nationale, ministerului economiei, ministerului finantelor publice, ministerului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ministerului transporturilor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Bancii Nationale a României, Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. În functie de natura sanctiunilor internationale, Consiliul poate solicita participarea la întrunirile sale si a reprezentantilor altor autoritati sau institutii publice (art. 13 (2) din OUG nr. 202/2008).
  Conform art. 14 (1) din OUG nr. 202/2008, Consiliul interinstitutional are urmatoarele atributii:
a) asigura cadrul de consultare în vederea armonizarii activitatilor autoritatilor si institutiilor publice române în domeniul punerii în aplicare a sanctiunilor internationale;
b) asigura cadrul de consultare între autoritatile si institutiile publice române pentru fundamentarea pozitiei României în adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea sanctiunilor internationale;
c) elaboreaza si emite, la cererea autoritatii competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea sanctiunilor internationale;
d) prezinta primului-ministru si Presedintelui României recomandari cu privire la oportunitatea preluarii în dreptul intern a unor sanctiuni internationale care nu au caracter obligatoriu;
e) prezinta ori de câte ori este necesar, dar cel putin o data pe an, informari privind masurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale, pentru fundamentarea rapoartelor primului-ministru prevazute la art. 6;
f) asigura, ori de câte ori este posibil, informarea persoanelor fizice si juridice care detin sau au sub control bunuri, în legatura cu iminenta adoptarii sanctiunilor internationale prevazute la art. 1, pentru a permite, de la momentul adoptarii si fara întârziere, punerea în aplicare a acestora.
Consiliul este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, prin conducatorul Oficiului pentru Implementarea Sanctiunilor Internationale (art. 13 alin. 3 din OUG 202/2008).

Asociatia Brokerilor intretine acest website pentru a facilita accesul membrilor sai la informatiile referitoare la sanctiunile internationale, precum si la cele ale listelor de sanctiuni internationale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Scopul nostru este acela de a prezenta autoritatile compentente in domeniu, atat la nivel national, cat si international si de a crea o interfata de cautare a informatiilor legate de sanctiunile internationale.
Cu toate acestea, Asociatia Brokerilor nu îsi asuma niciun fel de raspundere sau obligatie cu privire la informatiile preluate de la aceste autoritati in cadrul websiteului.

Atributiile Ministerului Afacerilor Externe

Pentru a duce la îndeplinire sarcinile institutiei rezultate din OUG 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, Ministerul Afacerilor Externe asigura:
a) publicarea în Monitorul Oficial al României a actelor internationale care instituie sanctiuni (prin ordin al ministrului afacerilor externe);
b) corespondenta între institutiile membre ale Comitetului interinstitutional în vederea coordonarii masurilor de aplicare a sanctiunilor internationale;
c) coordonarea activitatii de pregatire a raportului periodic al primului ministru catre Consiliul Superior de Aparare a Tarii si catre Parlament privind masurile interne adoptate pentru punerea în aplicare a sanctiunilor internationale (art. 6 din OUG 202/2008);
d) interfata cu institutiile internationale si alte state în domeniul aplicarii sanctiunilor internationale;
e) informarea organizatiilor internationale emitente ale regimurilor sanctionatorii în legatura cu masurile întreprinse în plan intern pentru punerea lor în aplicare;
f) informarea persoanelor fizice si juridice interesate în legatura cu probabilitatea adoptarii unor sanctiuni internationale, atunci când este posibil;
g) îndeplinirea procedurilor de publicitate referitoare la autoritatile competente sa aplice sanctiuni.

bottom of page