top of page

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)


Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independența, autofinanțata, care își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței, cu modificările și completările ulterioare.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene.

ASF este unică autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind memba de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."

Bursa de Valori București (BVB)

Bursa de Valori este un operator de piață care administrează mai multe piețe de instrumente financiare. Tranzacționarea instrumentelor cotate la Bursă este realizată în baza unui set de regulamente și proceduri proprii adoptate de către Consiliul Bursei. Acestea intră în vigoare de la dată aprobării prin decizie de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Regulamentele și procedurile BVB se aplică societăților emitente și intermediarilor.


Reglementări emise de Bursa de Valori București

Depozitarul central

Depozitarul Central este o instituție fundamentală a pieței de capital, care asigura compensarea și decontarea tranzacțiilor bursiere, precum și evidență registrelor societăților emitente. Depozitarul central este o societate pe acțiuni, membră a grupului Bursă de Valori București, care prestează servicii emitenților, intermediarilor și deținătorilor de instrumente financiare.

Depozitarul Central este instituția care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea nr. 297/2004 privind piață de capital și Regulamentul CNVM nr. 13/2005, privind autorizarea și funcționarea Depozitarului Central, caselor de compensare și contraparțiilor centrale, având calitatea de administrator al unui sistem de plăti care asigura compensarea fondurilor și decontarea operațiunilor cu instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plăti care asigura compensarea fondurilor, modificat și completat prin Regulamentul BNR nr. 9/2005.

Cadrul juridic aplicabil Depozitarului Central

bottom of page