Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  

Conditii si proceduri de autorizare pentru reprezentantii compartimentului de control internExtras din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, cu modificarile si completarile ulterioare


Art. 71. - Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. in calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie angajata cu contract individual de munca si sa aiba atributii de control intern numai in cadrul acelei S.S.I.F.;

c) sa fi participat la stagiile de pregatire si sa fi promovat testul privind cunoasterea legislatiei in vigoare organizat de catre organismele de formare profesionala atestate de C.N.V.M.;


Art. 72. - (2) in situatia in care S.S.I.F. va supune autorizarii mai multe persoane cu atributii de control intern, cererea de autorizare va fi insotita de responsabilitatile detaliate ale fiecarei persoane din cadrul compartimentului de control intern.


Extras din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara


Art. 2 - (2) in intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

h) persoane care detin functii-cheie - persoane ale caror atributii au o influenta semnificativa asupra realizarii obiectivelor strategice ale entitatii reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, indeplinind in cadrul entitatii reglementate, conform legislatiei specifice sectorului de supraveghere financiara, dupa caz, atributiile de:

(i) evaluare si administrare a riscurilor (managementul riscurilor);

(ii) control intern/conformitate;

(iii) audit intern;

(iv) director de investitii, in cadrul administratorilor de fonduri de pensii private;

(v) actuar;


Art. 3. - (1) Se supun aprobarii A.S.F.:

.............................

  1. persoanele desemnate in functiile-cheie mentionate la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (i), (ii) si (iv), cu exceptia persoanelor care detin functiile critice si cele cheie mentionate la art. 1 alin. (2) pct. 18 si la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.


.......................

(5) in situatia in care exercitarea atributiilor specifice functiilor-cheie este realizata de structuri organizatorice distincte, entitatile reglementate solicita aprobarea sau, dupa caz, notifica A.S.F. doar persoana/persoanele desemnata(e) sa asigure conducerea acestora.


Art. 5. - in scopul asigurarii unui management prudent si corect al entitatii reglementate, persoanele evaluate indeplinesc si mentin, pe toata durata de desfasurare a activitatii, cerintele cuprinse in prezentul regulament referitoare la:

a) competenta si experienta profesionala;

b) integritate si buna reputatie;

c) guvernanta.


Art. 6. - (1) Pentru evaluarea competentei si experientei profesionale corespunzatoare pozitiei vizate se iau in considerare:

a) cunostintele teoretice obtinute pe baza studiilor si formarii profesionale;

b) vechimea si experienta practica acumulata din ocupatiile anterioare relevante;

c) sfera competentelor, a responsabilitatilor, a riscurilor aferente si, dupa caz, a capacitatii de a lua decizii in functiile anterior detinute si in functia vizata;

d) abilitatea manageriala, cu luarea in considerare a numarului de angajati subordonati, daca este cazul;

e) alte aspecte relevante.

.....................


(4) Persoanele care detin functii-cheie in cadrul entitatii reglementate detin experienta relevanta pentru atributiile pe care urmeaza a le exercita, de cel putin 3 ani, si, dupa caz, daca legislatia sectoriala prevede astfel, sa fi participat la stagiile de pregatire profesionala sau sa fi promovat testul privind cunoasterea legislatiei in vigoare specifice domeniului de activitate al sectorului de supraveghere financiara, organizat de catre furnizorii de programe de formare profesionala care isi desfasoara activitatea in cadrul celor trei piete financiare aflate sub supravegherea A.S.F.Art. 7. - (1) Se considera ca persoana evaluata respecta cerintele privind buna reputatie si integritatea daca nu exista motive obiective si demonstrabile care determina indoieli rezonabile in acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate.

(2) Reputatia si integritatea persoanei evaluate, mentionate la alin. (1), sunt puse la indoiala in situatia in care exista informatii, fara a se limita la acestea, cu privire la existenta uneia din urmatoarele situatii:

a) condamnarea sau urmarirea penala in cazuri referitoare la:

(i) infractiuni prevazute de legislatia financiar-bancara, inclusiv infractiuni prevazute de legislatia referitoare la spalarea banilor si finantarea terorismului;

(ii) infractiuni contra patrimoniului sau alte infractiuni specifice domeniului economic/financiar;

(iii) infractiuni prevazute de legislatia fiscala;

(iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa, precum si de cea privind protectia consumatorului;

b) investigatii sau anchete administrative relevante anterioare sau in curs de desfasurare, actiuni de punere in aplicare a legii sau impunerea unor sanctiuni administrative pentru nerespectarea dispozitiilor aplicabile activitatilor reglementate de legislatia financiar-bancara;

c) anchete relevante anterioare sau in curs de desfasurare, actiuni de punere in aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;

d) comportament profesional care determina indoieli rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atributiile corespunzatoare functiei, pentru a asigura administrarea corecta si prudenta a entitatii reglementate.

(3) in aplicarea alin. (2) lit. d) sunt relevante urmatoarele aspecte:

a) persoana evaluata nu a dovedit transparenta, deschidere si cooperare in relatiile sale cu autoritatile de reglementare;

b) respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobari, apartenente sau licente pentru practicarea unei activitati sau profesii ori excluderea sau interdictia de a mai desfasura activitati intr-un domeniu de catre o autoritate de reglementare;

c) rezultatele financiare ale entitatilor detinute sau conduse de persoana supusa evaluarii sau in cadrul careia persoana respectiva a avut o participatie majoritara, luandu-se in special in considerare procedurile de reorganizare, faliment si lichidare nevoluntara si daca este cazul in ce mod persoana respectiva a contribuit la situatia care a condus la aceste proceduri;

d) declaratia de faliment personal, daca este cazul;

e) indicii rezonabile ca persoana evaluata este afiliata unui anumit grup de interese sau a unor influente externe entitatii, fapt care a afectat in activitatea sa profesionala anterioara, afecteaza sau ar putea afecta corectitudinea, independenta sau impartialitatea deciziilor.

Art. 8. - Evaluarea indeplinirii cerintei de guvernanta prevazuta la art. 5 lit. c) se refera la:

a) existenta unui posibil conflict de interese, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. c);

b) restrictii si incompatibilitati intre functia evaluata si pozitiile detinute in cadrul aceleiasi entitati sau in cadrul altor entitati, astfel cum sunt definite in legislatia specifica sectoriala;

c) capacitatea de desfasurare efectiva a activitatii si de alocare a timpului corespunzator exercitarii acesteia;

d) capacitatea persoanei evaluate de a-si indeplini atributiile care ii revin in mod independent, precum si aspectele relevante care pot rezulta din analiza informatiilor obtinute, referitoare la:

(i) activitatile desfasurate in functiile anterioare si actuale, exercitate in cadrul entitatii reglementate sau in cadrul altor entitati;

(ii) relatiile personale, profesionale sau alte relatii economice cu membrii structurii de conducere din cadrul aceleiasi entitati reglementate, din societatea- mama sau din cadrul altor entitati ale grupului de care apartine entitatea reglementata;

(iii) relatiile personale, profesionale sau alte relatii economice cu actionarii care detin controlul asupra entitatii reglementate, a societatii-mama sau a altor entitati din cadrul grupului;

e) componenta in ansamblu a structurii de conducere, respectiv cunostintele si experienta colectiva necesara pentru buna functionare a entitatii reglementate, dupa caz.

Procedura de evaluare si de aprobare a persoanelor evaluate

Art. 9. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite in cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea functiilor-cheie, entitatea reglementata depune la A.S.F. cererea asumata si semnata de reprezentantul legal, insotita de urmatoarea documentatie:

a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata prin semnatura olografa de catre posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae, semnat si datat, in format Europass; daca este cazul, se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;

c) copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute;

d) chestionarul din anexa nr. 1, completat si semnat de persoana evaluata;

e) declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca respecta dispozitiile legale in vigoare referitoare la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, ca nu se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare si ca, in cazul in care se afla intr-o astfel de situatie, intelege sa renunte la situatia respectiva, in termen de 30 de zile de la data comunicarii aprobarii sale de catre A.S.F., transmitand la expirarea termenului documentele justificative ce releva iesirea din incompatibilitate;

f) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani prezinta si certificatul de cazier judiciar si fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultima tara in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul/resedinta;

g) declaratie pe propria raspundere a persoanei evaluate referitoare la incidentele inregistrate in ultimii 10 ani, de natura a-i afecta reputatia si integritatea;

h) documentul justificativ care atesta achitarea taxei/tarifului prevazut in Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara.

(2) Realizarea interviurilor are loc in situatia in care entitatea reglementata in cadrul careia este propusa persoana evaluata se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii sau situatii:

a) este o societate de asigurare-reasigurare, administrator de fonduri de pensii private, operator de piata/operator de sistem, depozitar central, contraparte centrala;

b) este o entitate reglementata in cadrul careia activitatile desfasurate au un impact deosebit din perspectiva administrarii riscurilor sau prezinta o asemenea importanta astfel incat orice dificultate sau esec in desfasurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ in ceea ce priveste abilitatea entitatii respective de a-si indeplini obligatiile legale ori de a-si continua activitatea.

(3) A.S.F. poate solicita informatii si documente suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri cu persoanele evaluate, de cate ori considera necesar.

(4) A.S.F., in cadrul interviului mentionat la alin. (2), solicita persoanei evaluate sa prezinte activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, experienta profesionala relevanta obtinuta din activitatea desfasurata anterior, inclusiv masurile dispuse pentru solutionarea unor situatii deosebite, gradul de cunoastere a legislatiei specifice si masurile propuse pentru a realiza obiectivele cuprinse in planul de afaceri/programul de activitate al entitatii reglementate, dupa caz.

(5) Persoanele evaluate probeaza, daca este cazul, cu documente adecvate faptul ca informatiile comunicate sunt corecte si complete.

(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere dreptului A.S.F. de a verifica informatiile si afirmatiile sustinute de persoanele evaluate, prin solicitarea de documente care sa ateste ca cele declarate sunt conforme cu realitatea si/sau prin obtinerea unei confirmari din partea altor autoritati nationale sau din alte state, dupa caz.

Art. 10. - (1) Cererea depusa in vederea aprobarii unei persoane care a mai fost evaluata si aprobata de catre A.S.F. pentru o pozitie in structura de conducere sau pentru detinerea unei functii-cheie in cadrul unei entitati reglementate, semnata de reprezentantul legal, este insotita de:

a) copia actului individual de aprobare emis anterior de A.S.F.;

b) declaratia pe propria raspundere a persoanei supuse aprobarii prin care se confirma ca informatiile cuprinse in documentele transmise cu ocazia primei aprobari isi pastreaza valabilitatea sau, dupa caz, prezentarea documentelor actualizate/completate, relevante pozitiei vizate;

c) documentul justificativ care atesta achitarea taxei/tarifului prevazut in Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014;

d) orice alte documente si informatii pe care A.S.F. le considera relevante pentru pozitia vizata.

(2) in cazul persoanelor mentionate la alin. (1), daca documentele transmise anterior sunt mai vechi de 3 ani, documentatia necesara aprobarii este depusa conform art. 9 alin. (1).

Copyright 2006 - 2019 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne