top of page

Program de formare profesională inițială pentru Persoana care îndeplinește funcția cheie de administrarea riscului
- cod AR -

 

Cui se adresează?

Programul se adresează Persoanelor care doresc să ocupe Funcția Cheie de Administrare a Riscului în cadrul:

 • societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)

 • societăților de administrare a investițiilor/administratorilor de fonduri de investiții alternative (S.A.I./A.F.I.A.),

 • Depozitarului Central

 • operatorului de piață (Bursă de Valori București)

 

Funcția de administrare a riscurilor are următoarele atribuții:

 • trebuie să asigure că toate riscurile semnificative sunt identificate, măsurate şi raportate în mod corespunzător;

 

 • trebuie să fie implicată în mod activ la elaborarea strategiei entității privind administrarea riscurilor şi în toate deciziile privind administrarea riscurilor semnificative şi să poată oferi o imagine completă asupra întregii game de riscuri la care este expusă instituţia;

 

 • trebuie să poată raporta direct organului de conducere, în funcţia sa de supraveghere, independent de raportarea către conducerea superioară, să poată face sesizări şi să poată avertiza acest organ, atunci când este cazul, dacă au loc evoluţii specifice ale riscurilor care afectează sau ar putea să afecteze instituţia, fără a aduce atingere responsabilităţilor pe care le are organul de conducere în funcţiile sale de supraveghere şi/sau de conducere.

 

Persoana care asigură funcția de administrare a riscurilor se supune autorizării A.S.F. conform prevederilor art. 34 ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 și Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

Tematica

În cadrul programului, participanții vor dobândi cunoștințe și competențe legate de:

 • prevederile legale privind administrarea riscurilor;

 • tipuri de instrumente financiare; caracteristicile, riscul si particularitățile cheie ale acestora;

 • evaluarea datelor care sunt relevante pentru produsele de investiții. diferența dintre scenariile de performanță trecută și cele de performanță viitoare - limitele de previzionare;

 • funcționarea piețelor financiare și modul în care acestea afectează valoarea și cotația produselor de investiții;

 • riscul de credit - credit risk;

 • riscul de piață - market risk;

 • evaluarea adecvării capitalului la riscuri;

 • managementul riscului operațional.

Tematica detaliata

Bibliografie și referințe legislative

Durata programului:

32 de ore, cuprinzând atât pregătirea teoretică, cât și practică.

Programarea sesiunilor programului de formare profesională inițială pentru Administrator de Risc

Modalitatea de desfășurare

Programul se va desfășura online, sub formă de webinarii.  Asociația Brokerilor utilizează o platformă de formare online care corespunde programelor de formare profesională inițială și care oferă opțiuni de: transmisie video, audio, screen sharing, chat și încărcarea suporturilor de curs în platformă, de unde pot fi descărcate de către cursanți.

 

Conectarea cursanților la platforma de formare online se face prin accesarea link-ului transmis de către organizator  prin e-mailul, la adresa de e-mail menționată de cursanți în formularul de înscriere la program, și autentificare acestora cu nume, prenume și adresa de e-mail. Pentru fiecare sesiune online va fi transmis cursanților un link de logare. Platforma afișează permanent numele cursanților logați și activi și generează rapoarte privind logarea acestora la program.

 

Pentru orice aspecte privind conectarea la platforma online, cursanți se pot adresa organizatorilor la tel.: 021 3179933 sau e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro.

 

Cursanții vor beneficia de:

 • suport de curs în format electronic;

 • sesiuni online Q&A cu lectorii;

 • suport pentru conectarea la platforma online;

 • informații privind modalitatea de desfășurare a examenului;

 • certificat de absolvire.

Înscriere

Tarife

Examinarea:

Programele de formare profesională inițială se finalizează prin susținerea unor examene. Examenul se susține doar de către cursanții care au participat integral la acest program, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea programului parcurs, la data comunicată de organizator și publicată pe website. Orice modificare a locului, datei și/sau a orei de susținere a examenului este comunicată cursanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data examenului, cât și pe site-ul Asociației Brokerilor.

 

Înscrierea la examen se poate face:

a)         din oficiu pentru cei care au participat la respectivul program;

b)         la cerere, pentru persoanele fizice care au fost respinse sau au absentat de la examenul corespunzător programului urmat și care doresc să susțină examenul.

 

Examenul se va organiza online și  constă în parcurgerea unui test grilă online ce va conțină 50 de întrebări, cu un singur răspuns corect din trei variante posibile de răspuns, dintre care 50% cu caracter teoretic şi 50% cu caracter practic.

 

Programul de formare profesională inițială este absolvit dacă examenul aferent acestuia a fost promovat cu cel puțin nota 7 pe o scară de la 1 la 10 (echivalând cu minim 34 de răspunsuri corecte din 50 posibile).

Certificatul de absolvire a programului și atestatul profesional

După susținerea și promovarea examenului aferent progarmului de formare profesională inițială, Asociația Brokerilor va elibera cursanților un Certificat de  absolvire, conform Regulamentului ASF nr. 28/2020, în termen de maxim 30 de zile de la promovarea examenului.

 

În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul unui program de formare profesională inițială pentru desfășurarea unei activități pe piața de capital, transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2 a Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020, însoțită de următoarele documente:

 1. certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;

 2. actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

 3. declarație pe proprie răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28 din data 23.12.2020".

(2) A.S.F. decide cu privire la eliberarea atestatului profesional al cursantului în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete la A.S.F., potrivit condițiilor prevăzute la alin. (1).

Atentionare!

Eliberarea Certificatului de absolvire a unui program de formare profesională inițială/  Atestatului de către A.S.F. nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piață de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului/ Certificatului de promovare a examenului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea programelor și a examenelor

Autorizarea de către A.S.F. a persoanei care îndeplinește funcția cheie de administrare a riscului

Curs de autorizare pentru administratori de risc
bottom of page