top of page
Consultant de Investitii Financiare

Vrei să devii Consultant de Investiții?

Profesioniștii din piața de capital din România vor fi lectorii tăi în cadrul programelor de formare profesională inițială pentru  Consultanți de Investiții (cod POI), organizate de Asociația Brokerilor. Tematica programelor de formare profesională inițială organizate de Asociația Brokerilor pentru Consultanții de Investiții este avizată de Autoritate de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 126/09.04.2019

Ce este Consultanța de Investiții?

Activitatea de consultanță de investiții implică furnizarea de recomandări personale unui client, la cererea sa sau la inițiativa firmei de investiții, în ceea ce privește una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare. Serviciul de consultanță de investiții poate fi furnizat clienților de către personele înscrise în Registrul A.S.F. în această calitate, angajate în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) sau al unei instituții de credit sau având calitatea de agenți delegați ai acestora înscriși în Registrul A.S.F..

 

Serviciul mai poate fi furnizat și de consultanţii de investiţii persoane fizice sau juridice autorizate de A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) – c) și 8 din Legea nr. 126/2018. Aceștia pot să furnizeze servicii de consultanță în investiții numai pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și să preia și să transmită ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv. Consultanţilor de investiţii menționați le este interzis:

a) să presteze alte servicii de investiții decât cele menționate anterior;

b) să preia și să transmită ordine în legătură cu alte instrumente financiare decât cele

 menționate anterior;

c) să furnizeze servicii de consultanță de investiții cu alte instrumente decât cele menționate anterior.

 

Pentru a fi înscris în Registrul A.S.F./autorizat de A.S.F., consultantul de investiții trebuie să dețină calificarea corespunzătoare și experiență corespunzătoare, după cum urmează:

 1. calificare dobândită ca urmare a participării la cursuri de pregătire profesională inițială și a promovării examenului aferent;

 2. experiență în domeniul piețelor de instrumente financiare, inclusiv al instrumentelor din piața monetar - valutară, de minimum:

 • 1 an, dacă prestează serviciul de consultanță de investiții în legătură cu instrumente financiare care nu sunt complexe;

 • 3 ani, dacă prestează serviciul de consultanță de investiții în legătură cu instrumente financiare complexe.

Prin excepție, o persoană care nu deține experiența minimă și/sau calificarea corespunzătoare, poate desfășura activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F./instituția de credit care desfășoară aceeași activitate și îndeplinește cerința de experiență minimă și calificare corespunzătoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F., pentru o perioadă ce nu poate depăși 1 an (pentru instrumente financiare non-complexe) sau 3 ani (pentru instrumente financiare complexe).

Tematica programului

Tematica programului pentru formarea și evaluarea personalului care prestează serviciul de consultanță de investiții respectă cerințele pct. 18 din Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor și acoperă cerințele incidente activității acestui personal, rezultând din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate și ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană și emise în temeiul Directivei 2014/65/UE și al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum și cu cerințele reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

Pe parcursul orelor de curs, participanții pot aprofunda noțiuni despre:

 • tipuri de piețe financiare și funcționarea acestora;

 • tipuri de instrumente financiare tranzacționate pe piață de capital și caracteristici;

 • norme deontologice și profesionale ce reglementează activitatea consultanților de investiții

 • contabilitatea financiară

 • analiză fundamentală (indicatori) - evaluarea obligațiunilor, titlurilor de stat și titlurilor de participare la fondurile mutuale - metode de evaluare

 • analiză tehnică

 • alegerea strategiei de tranzacționare în funcție de profilul investitorului

management de portofoliu - studii de caz

Descrierea detaliată a programului 

Bibliografie și referințe legislative

 

Durata programului:

30 de ore, cuprinzând atât pregătirea teoretică, cât și practică

Programarea sesiunilor programului de formare profesională inițială pentru Consultanți de Investiții

Programul se va desfășura online, sub formă de webinarii.  Asociația Brokerilor utilizează o platformă de formare online care corespunde programelor de formare profesională inițială și care oferă opțiuni de: transmisie video, audio, screen sharing, chat și încărcarea suporturilor de curs în platformă, de unde pot fi descărcate de către cursanți.

 

Conectarea cursanților la platforma de formare online se face prin accesarea link-ului transmis de către organizator  prin e-mailul, la adresa de e-mail menționată de cursanți în formularul de înscriere la program, și autentificare acestora cu nume, prenume și adresa de e-mail. Pentru fiecare sesiune online va fi transmis cursanților un link de logare. Platforma afișează permanent numele cursanților logați și activi și generează rapoarte privind logarea acestora la program.

 

Pentru orice aspecte privind conectarea la platforma online, cursanți se pot adresa organizatorilor la tel.: 021 3179933 sau e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro.

 

Cursanții vor beneficia de:

 • suport de curs în format electronic;

 • sesiuni online Q&A cu lectorii;

 • suport pentru conectarea la platforma online;

 • informații privind modalitatea de desfășurare a examenului;

 • certificat de absolvire.

 

Înscriere

 

TARIFE

Examinarea

Programele de formare profesională inițială se finalizează prin susținerea unor examene. Examenul se susține doar de către cursanții care au participat integral la acest program, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea programului parcurs, la data comunicată de organizator și publicată pe website. Orice modificare a locului, datei și/sau a orei de susținere a examenului este comunicată cursanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data examenului, cât și pe site-ul Asociației Brokerilor.

 

Înscrierea la examen se poate face:

a)         din oficiu pentru cei care au participat la respectivul program;

b)         la cerere, pentru persoanele fizice care au fost respinse sau au absentat de la examenul corespunzător programului urmat și care doresc să susțină examenul.

Examenul se va organiza online și  constă în parcurgerea unui test grilă online ce va conține 50 de întrebări, cu un singur răspuns corect din trei variante posibile de răspuns, dintre care 50% cu caracter teoretic şi 50% cu caracter practic.

 

Programul de formare profesională inițială este absolvit dacă examenul aferent acestuia a fost promovat cu cel puțin nota 7 pe o scară de la 1 la 10 (echivalând cu minim 34 de răspunsuri corecte din 50 posibile).

Certificatul de absolvire a programului și atestatul profesional

După susținerea și promovarea examenului aferent programului de formare profesională inițială pentru Consultanții de investiții, Asociația Brokerilor va elibera cursanților un Certificat de promovare a examenului, conform Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului ASF nr. 28/2020, în termen de maxim 30 de zile de la promovarea examenului.

 

În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul unui program de formare profesională inițială pentru desfășurarea unei activități pe piața de capital, transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2 a Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020, însoțită de următoarele documente:

 1. certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;

 2. actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

 3. declarație pe proprie răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28 din data 23.12.2020".

(2) A.S.F. decide cu privire la eliberarea atestatului profesional al cursantului în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete la A.S.F., potrivit condițiilor prevăzute la alin. (1).

Fac excepție de la obligația obținerii atestatului persoanele care prestează serviciul de consultanță de investiții în cadrul unei S.S.I.F. sau instituții de credit.

Atentionare!

Eliberarea Certificatului de absolvire a unui program de formare profesională inițială/ Certificatului de promovare a examenului de către Asociația Brokerilor / Atestatului de către A.S.F. nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piață de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului/ Certificatului de promovare a examenului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea programelor și a examenelor

Înscrierea în Registrul A.S.F. a persoanei fizice care prestează serviciul de consultanță de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Autorizarea de către A.S.F. a consultanților de investiții

Modalitatea de desfășurare

bottom of page