top of page

Program de formare profesională inițială pentru Personalul care Oferă Informații Clienților
- cod POI - 

Cui se adresează?

Programul se adresează personalului și agenților delegați ai S.S.I.F./instituției de credit care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Personalul care oferă informații clienților se notifică în prealabil la A.S.F. și trebuie să îndeplinească cerințele legale privind deținerea calificării corespunzătoare și a experienței corespunzătoare, după cum urmează:

a) calificare dobândită în urma unui program de pregătire profesională inițială sau asigurată de S.S.I.F./instituția de credit ;

b) experiență corespunzătoare de minim 6 luni în domeniul pieței financiare.

Prin excepție, o persoană care nu deține experiența minimă și/sau calificarea corespunzătoare, poate desfășura activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F./instituția de credit care desfășoară aceeași activitate și îndeplinește cerința de experiență minimă și calificare corespunzătoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F., pentru o perioadă ce nu poate depăși 1 an.

O persoană care a fost înscrisă în Registrul A.S.F. pentru a presta serviciul de consultanță de investiții se consideră că deține calificarea necesară pentru a oferi informații privind instrumentele financiare.

Tematica

Tematica cursului este avizată de Autoritate de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 126/09.04.2019 , conform cerințelor art. 46 alin. (2) lit. b) al Regulamentului nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

Programa cursurilor pentru formarea și evaluarea personalului S.S.I.F./instituției de credit care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare - cod POI - respectă cerințele pct. 17 din Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor, și acoperă cerințele incidente activității personalului S.S.I.F./instituției de credit care care oferă informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, rezultând din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate și ale actelor de punere în aplicare, după caz, emise în temeiul Directivei 2014/65/UE și al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum și cu cerințele reglementărilor ESMA

 

Pe parcursul orelor de curs, participanții pot aprofunda noțiuni despre:

 • Tipuri de instrumente financiare și caracteristicile acestora;

 • Elemente ale costurilor si cheltuielilor suportate de client în contextul tranzacțiilor cu instrumente financiare; Aspecte fiscale generale privind veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare;

 • Intermediarii de servicii de investiții financiare;

 • Funcționarea piețelor financiare și modul în care acestea afectează valoarea și cotația produselor de investiții. Structuri de piața specifice;

 • Tranzacționarea în marja. Acordarea de credite și împrumuturi de valori mobiliare ;

 • Reglementarea și supravegherea pieței instrumentelor financiare;

 • Cerințe de operare: categorii de clienți, evaluarea caracterului oportun, cerințe privind furnizarea de informații, cerințele de guvernanță a produsului pentru firmele distribuitoare, documente în relația cu clienții, tranzacții personale, conflictul de interese, abuzul de piață, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism

Tematica detaliată

Bibliografie și referințe legislative

Durata programului:

16 ore, cuprinzând atât pregătirea teoretică, cât și practică.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash_edited
Curs pentru Personalul care Ofera Informatii Clientilor - cod POI

Programarea sesiunilor programului de formare inițială pentru Personalul care furnizeză informații clienților:

Modalitatea de desfășurare:

Programul se va desfășura online, sub formă de webinarii.  Asociația Brokerilor utilizează o platformă de formare online care corespunde programelor de formare profesională inițială și care oferă opțiuni de: transmisie video, audio, screen sharing, chat și încărcarea suporturilor de curs în platformă, de unde pot fi descărcate de către cursanți.

 

Conectarea cursanților la platforma de formare online se face prin accesarea link-ului transmis de către organizator  prin e-mailul, la adresa de e-mail menționată de cursanți în formularul de înscriere la program, și autentificare acestora cu nume, prenume și adresa de e-mail. Pentru fiecare sesiune online va fi transmis cursanților un link de logare. Platforma afișează permanent numele cursanților logați și activi și generează rapoarte privind logarea acestora la program.

 

Pentru orice aspecte privind conectarea la platforma online, cursanți se pot adresa organizatorilor la tel.: 021 3179933 sau e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro.

Cursanții vor beneficia de:

 • suport de curs în format electronic;

 • sesiuni online Q&A cu lectorii;

 • suport pentru conectarea la platforma online;

 • informații privind modalitatea de desfășurare a testului de evaluare;

 • certificat de absolvire.

Înscriere

Tarife

Testul pentru evaluarea cunoștințelor dobândite

Programele de formare profesională inițială pentru personalul care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare (cod POI) se finalizează prin susținerea unui test grilă de evaluare a cunoștințelor dobândite. Testul va cuprinde 25 de întrebări cu 2 sau 3 variante de răspuns, din care una singură este corectă, și va fi promovat dacă au fost corecte cel puțin 19 răspunsuri.

 

Testul se va susține doar de către cursanții care au participat integral la acest program, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea programului parcurs, la data comunicată de organizator și publicată pe website. Orice modificare a datei și/sau a orei de susținere a examenului este comunicată cursanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data testului, cât și pe site-ul Asociației Brokerilor.

Certificatul de absolvire a programului

După susținerea și promovarea testului de evaluare a cunoștințelor dobândite aferent progarmului de formare profesională inițială pentru Personalul care furnizează informații clienților, Asociația Brokerilor va elibera cursanților un Certificat de absolvire, în termen de maxim 30 de zile de la promovarea testului.

Atenționare!

Eliberarea Certificatului de absolvire a unui program de formare profesională inițială nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piață de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului/ Certificatului de promovare a examenului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea programelor și a examenelor

Notificarea către A.S.F. a personalului care furnizează informații clienților

bottom of page