top of page

Program de formare profesională inițială pentru Persoana care îndeplinește funcția cheie de conformitate
- cod PFC -

photo-1517048676732-d65bc937f952.jpg

Cui se adresează?

Programul se adresează Persoanelor care doresc să ocupe Funcția Cheie de Conformitate în cadrul:

 • societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)

 • societăților de administrare a investițiilor/administratorilor de fonduri de investiții alternative (S.A.I./A.F.I.A),

 • Depozitarului Central

 • operatorului de piață (Bursă de Valori București)

 

Funcția de asigurare a conformității are următoarele responsabilități, prevăzute în Regulamentul delegat UE nr. 565/2017:

 1. monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a caracterului adecvat și a eficacității măsurilor, politicilor și procedurilor menite să detecteze orice risc de încălcare de către firmă a obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei 2014/65/UE, precum și riscurile conexe, și să reducă la minimum riscurile respective, precum și a acțiunilor întreprinse pentru remedierea deficiențelor în materie de respectare de către firmă a obligațiilor care îi revin;

 2. consilierea și oferirea de asistență persoanelor relevante responsabile pentru prestarea de servicii și desfășurarea de activități de investiții în ceea ce privește respectarea obligațiilor firmei prevăzute de Directiva 2014/65/UE;

 3. elaborarea unui raport în atenția organului de conducere, cel puțin o dată pe an, referitor la punerea în aplicare și la eficacitatea cadrului de control general pentru servicii și activități de investiții, cu privire la riscurile care au fost identificate și la raportarea privind tratarea plângerilor, precum și cu privire la măsurile corective întreprinse sau care urmează să fie întreprinse;

 4. monitorizarea operațiunilor aferente procesului de tratare a plângerilor și considerarea plângerilor drept o sursă de informații pertinente în cadrul responsabilităților sale generale de monitorizare.

 

Persoana care îndeplinește funcția de conformitate se supune autorizării A.S.F. conform prevederilor art. 25 ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 și Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

Tematica

În cadrul programului, participanții vor dobândi cunoștințe și competențe legate de:

 • reglementarea și supravegherea pieței de capital; caracteristicile entităților pieței de capital din România ;

 • tipurile de instrumente financiare tranzacționate pe piață de capital;

 • funcționarea piețelor de instrumente financiare;

 • intermediarii de servicii de investiții financiare - cerințe organizatorice și de funcționare ;

 • regulile de conduită ale intermediarilor și specialiștilor din piață de capital;

 • emitenții de instrumente financiare - drepturile și obligațiile acționarilor/emitenților, operațiuni corporatiste - ofertele publice;

 • responsabilități pentru personalul S.S.I.F care îndeplinește funcția cheie de conformitate;

 • responsabilități pentru personalul S.A.I./A.F.I.A care îndeplinește funcția cheie de conformitate;

 • responsabilități pentru personalul Depozitarului Central care îndeplinește funcția cheie de conformitate și control intern;

 • responsabilități pentru personalul operatorului de piață care îndeplinește funcția cheie de conformitate.

Descrierea detaliată  

Bibliografie și referințe legislative

Durata programului

40 de ore, cuprinzând atât pregătirea teoretică, cât și practică.

 

Functia Cheie de Conformitate

Modalitatea de desfășurare:

Programul se va desfășura online, sub formă de webinarii.  Asociația Brokerilor utilizează o platformă de formare online care corespunde programelor de formare profesională inițială și care oferă opțiuni de: transmisie video, audio, screen sharing, chat și încărcarea suporturilor de curs în platformă, de unde pot fi descărcate de către cursanți.

 

Conectarea cursanților la platforma de formare online se face prin accesarea link-ului transmis de către organizator  prin e-mailul, la adresa de e-mail menționată de cursanți în formularul de înscriere la program, și autentificare acestora cu nume, prenume și adresa de e-mail. Pentru fiecare sesiune online va fi transmis cursanților un link de logare. Platforma afișează permanent numele cursanților logați și activi și generează rapoarte privind logarea acestora la program.

 

Pentru orice aspecte privind conectarea la platforma online, cursanți se pot adresa organizatorilor la tel.: 021 3179933 sau e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro.

 

Cursanții vor beneficia de:

 • suport de curs în format electronic;

 • sesiuni online Q&A cu lectorii;

 • suport pentru conectarea la platforma online;

 • informații privind modalitatea de desfășurare a examenului;

 • certificat de absolvire.

Înscriere

Tarife

Programarea sesiunilor programului de formare profesională inițială pentru Persoana care îndeplinește funcția cheie de conformitate

Examinarea

Programele de formare profesională inițială se finalizează prin susținerea unor examene. Examenul se susține doar de către cursanții care au participat integral la acest program, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea programului parcurs, la data comunicată de organizator și publicată pe website. Orice modificare a locului, datei și/sau a orei de susținere a examenului este comunicată cursanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data examenului, cât și pe site-ul Asociației Brokerilor.

 

Înscrierea la examen se poate face:

a)         din oficiu pentru cei care au participat la respectivul program;

b)         la cerere, pentru persoanele fizice care au fost respinse sau au absentat de la examenul corespunzător programului urmat și care doresc să susțină examenul.

 

Examenul se va organiza online și  constă în parcurgerea unui test grilă online ce va conțină 50 de întrebări, cu un singur răspuns corect din trei variante posibile de răspuns, dintre care 50% cu caracter teoretic şi 50% cu caracter practic.

 

Programul de formare profesională inițială este absolvit dacă examenul aferent acestuia a fost promovat cu cel puțin nota 7 pe o scară de la 1 la 10 (echivalând cu minim 34 de răspunsuri corecte din 50 posibile).

Certificatul de absolvire a programului și atestatul profesional

După susținerea și promovarea examenului aferent progarmului de formare profesională inițială, Asociația Brokerilor va elibera cursanților un Certificat de  absolvire, conform Regulamentului ASF nr. 28/2020, în termen de maxim 30 de zile de la promovarea examenului.

 

În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul unui program de formare profesională inițială pentru desfășurarea unei activități pe piața de capital, transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2 a Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020, însoțită de următoarele documente:

 1. certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;

 2. actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

 3. declarație pe proprie răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28 din data 23.12.2020".

(2) A.S.F. decide cu privire la eliberarea atestatului profesional al cursantului în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete la A.S.F., potrivit condițiilor prevăzute la alin. (1).

Atentionare!

Eliberarea Certificatului de absolvire a unui program de formare profesională inițială/  Atestatului de către A.S.F. nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piață de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului/ Certificatului de promovare a examenului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea programelor și a examenelor

Autorizarea de către A.S.F. a persoanei care îndeplinește funcția cheie de conformitate

bottom of page